Posts Tagged ‘ประวัติ กีฬาแชร์บอล’

แชร์บอล

Written on ตุลาคม 25th, 2009 by editor_bowno shouts

ประวัติกีฬาแชร์บอล

ตั้งแต่อดีตนั้น กีฬาแชร์บอลเป็นเกมกีฬาที่มุ่งเน้นการปลูกฝังหรือเป็นการปูพื้นฐานการเล่น กีฬาจำพวก บาสเกตบอล แฮนด์บอล หรือกีฬาประเภทอื่นๆ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการเคลื่อนไหว รวมถึงทักษะการฝึกฝนเบื้องต้น ด้านต่างๆเพื่อเป็นการฝึกความพร้อมของร่างกายและจิตใจ
ส่วนระเบียบการเล่นหรือกติกาในตอนแรกยังไม่มีระบุขึ้นมาตายตัว
(เพิ่มเติม…)