มาตรฐานการเรียนรู้          

                ส.  4.3  เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความภาคภูมิใจ และธำรงความเป็นไทย

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

ข้อที่ 1  รู้และเข้าใจพัฒนาการของเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม ศิลปวัฒนธรรม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของรัฐไทยในดินแดนประเทศไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และเกิดความภูมิใจในความเป็นไทย

                ข้อที่ 2   คิดวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและผลกระทบจากภานอกที่มีอิทธิพลงต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

                ข้อที่ 3   วิเคราะห์และเปรียบเทียบผลงานของบุคคลสำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีผลกระบทต่อเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ไทย เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต

สาระสำคัญ

                เรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชนชาติไทยที่สำคัญและถือได้ว่ามีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรของไทยสมัยหนึ่งก็คือสมัยสุโขทัย ที่มีความรุ่งเรืองหลาย ๆ ด้าน ทั้งทางด้านการเมืองการ    ปกครอง ด้านอักษรไทย ด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น และเป็นต้นแบบในการพัฒนาความเป็นชาติไทยเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ในบางเรื่องที่ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน อันทำให้คนไทย ชนชาติไทย ได้มีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยเรื่อยมาแม้ปัจจุบันจะเปลี่ยนแปลงไป มีความทันสมัยขึ้น แต่ก็ยังคงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมดันดีงามเอาไว้ไม่สูญหาย