ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน   มีการนำความสัมพันธ์ ของรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติมาใช้     เช่น   การนำใบตองมาห่อหรือพับเป็นกระทงเพื่อใส่ขนม     การใช้ผ้าห่อของหรือสัมภาระต่าง ๆ      การนำกระดาษมาห่อของขวัญ
ในเทศกาลต่าง ๆ เป็นต้น    นักเรียนบางคนอาจจะเคยส่งของให้เพื่อนทางไปรษณีย์       จะสังเกตได้ว่ากล่องบรรจุพัสดุที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่มานั้น ต้องพับให้เป็นรูปกล่องเสียก่อนจึงจะใส่ของลงไปได้  สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติทั้งสิ้น

รูปเรขาคณิตสองมิติ2. รูปสี่เหลี่ยม  เช่น3. รูปหลายเหลี่ยม เช่น

4.  รูปอื่น ๆ

รูปเรขาคณิตสามมิติ

1. ปริซึม เช่น

2. พีระมิด  เช่น