Posts Tagged ‘วิจัย’

การวิจัยชั้นเรียน เรื่องขวดคุณธรรม ช่วงชั้นที่ 2 ของนายสำนวน นิรัตติมานนท์

Written on พฤศจิกายน 6th, 2009 by editor_aeno shouts

คำนำ

       การวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการแก้ปัญหานักเรียนขาดความรับผิดชอบด้วยการใช้ขวดคุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว (งานเกษตร)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในระดับชั้นเรียนหลังจากที่ครูได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องการให้น้ำบัวอย่างประหยัดผลปรากฏว่านักเรียนขาดความรับผิดชอบ จึงได้ศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารความรู้ต่างๆ เพื่อคิดออกแบบสื่อนวัตกรรม “ ขวดคุณธรรม” เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งผลการวิจัยพบว่าขวดคุณธรรมสามารถใช้แก้ปัญหานักเรียนขาดความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี ผู้จัดทำหวังว่ารายงานการวิจัยในชั้นเรียนฉบับนี้ จะเป็นแนวทางให้กับผู้สนใจนำไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ได้

นายสำนวน นิรัตติมานนท์
ผู้จัดทำ

บทที่ 1 บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
     กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นสาระการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานอาชีพและเทคโนโลยี มีทักษะการทำงาน ทักษะการจัดการ สามารถนำสารสนเทศและเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการทำงานอย่างถูกต้อง เหมาะสม คุ้มค่าและมีคุณธรรม สร้างและพัฒนาผลผลิตภัณฑ์หรือคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่เป็นพื้นฐาน ได้แก่ ความขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด และอดทน อันจะนำไปสู่การให้ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือตนเองและพึ่งตนเองได้ตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ร่วมมือและแข่งขันในระดับสากลในบริบทของสังคมไทย คุณภาพของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม เพื่อให้เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ โดยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้
1. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำรงชีวิตและครอบครัว การอาชีพและเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพ
2. มีทักษะในการทำงาน การประกอบอาชีพ การจัดการ การแสวงหาความรู้ เลือกใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงาน สามารถทำงานอย่างมีกลยุทธ์ สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือวิธีการใหม่
3. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ขยัน อดทน รักการทำงาน ประหยัด อดออม ตรงต่อเวลา เอื้อเฟื้อ เสียสละ และมีวินัยในการทำงาน เห็นคุณค่าและความสำคัญของงานและอาชีพสุจริต ตระหนักถึงความสำคัญของสารสนเทศ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน จากการจัดการเรียนรู้เรื่อง งานปลูกบัวในภาชนะได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปลูกด้วยความขยันและมีความรับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ชื่อหน่วย บัวแล้งน้ำ แผนการสอนที่ 5 เรื่อง การให้น้ำบัวอย่างประหยัด พบว่า นักเรียนขาดความรับผิดชอบในการดูแลรักษาให้น้ำบัวอย่างต่อเนื่อง ไม่ทำงานตามแนวคิดของกลุ่มที่ได้วางไว้ ส่งผลให้บัวที่ปลูกไม่เจริญเติบโต ซึ่งความรับผิดชอบดังกล่าวสังเกตจากจำนวนครั้งของการดูแลรักษาให้น้ำบัวนอกเวลาเรียนของนักเรียน ดังแสดงในตาราง 1

(เพิ่มเติม…)