สวัสดีค่ะ  ท่านผู้เยี่ยมชมทุกท่าน  ขอต้อนรับเข้าสู่โลกของการคัดลายมือค่ะ 

 

หลายครั้งที่ครูอย่างเราต้องนั่งกุมขมับในการตรวจการบ้านของนักเรียน 

เพราะต้องนั่งแกะลายมือของนักเรียนแต่ละคน  บางคนก็เขียนตัวโย้             

เขียนไม่มีหัว 

ปัญหาสารพัน ครู ป.1 อย่างดิฉันก็กลับมานั่งคิดนอนคิดว่าจะช่วยเด็กได้อย่างไร

 

 

 

บังเอิญระหว่างไปเดินในร้านหนังสือ  ก็เจอแบบฝึกคัดลายมือตามลายเส้นของระดับอนุบาล

เห็นเข้าก็ ปิ๊ง ! นี่แหละใช่เลย

 

 

แต่ว่าจะให้เด็ก ป.1 คัดแต่  ก  ไก่,  ข  ไข่  อย่างเดียวของไม่เข้าทีแน่

และตามท้องตลาดก็ไม่มีแบบคัดลายมือที่มีเนื้อหาในระดับยากและเหมาะสมกับระดับประถมศึกษาเลย   จะทำอย่างไรดีน้า

 

 

ครูไม่ยอมแพ้อยู่แล้วค่ะ  ก็เลยไปจัดการ search  หาแบบ font  ลายเส้นประ

ไปเจอแบบฟอนต์ LIAM22 ซึ่งเป็นแบบหัวกลมตัวเหลี่ยม เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นป.1เป็นอย่างมาก

ก็เลยจับมาบูรณาการเข้ากับคำพื้นฐานที่นักเรียนระดับชั้น  ป.1 ควรจะรู้  และแต่งประโยคง่ายเพื่อฝึกให้นักเรียนอ่าน

 

บัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  

 

จำนวนคำทั้งสิ้น  ๗๐๘ คำ

 

ที่ คำ ที่ คำ ที่ คำ ที่ คำ
๑. ก็ ๓๑. ก้าว ๖๑. ขัง ๙๑. ไข้
๒. กบ ๓๒. กำเนิด ๖๒. ขัน ๙๒. คด (ข้าว)
กระจก ๓๓. กำลัง ๖๓. ขวด ๙๓. คน (น)
๔. กระจุย ๓๔. กิน ๖๔. ขับ ๙๔. ค้น
๕. กระดิ่ง ๓๕. กี่ ๖๕. ขา (น) ๙๕. คบ
๖. กระดุม ๓๖. กุ้ง ๖๖. ข่า ๙๖. ครัว
๗. กระโดด ๓๗. กู ๖๗. ข้า ๙๗. ครู
๘. กระต่าย ๓๘. เก๊ ๖๘. ข้าง ๙๘. คว่ำ
๙. กระถิน ๓๙. เก่ง ๖๙. ขาด ๙๙. คอ
๑๐. กระเทียม ๔๐. เก็บ ๗๐. ข้าม ๑๐๐. คอย
๑๑. กระเบื้อง ๔๑. เกม ๗๑. ขาย ๑๐๑. ค่อย
๑๒. กระป๋อง ๔๒. เกเร ๗๒. ขาว ๑๐๒. ค่ะ
๑๓. กระเป๋า ๔๓. เกลือ ๗๓. ข่าว ๑๐๓. คะน้า
๑๔. กระโปรง ๔๔. เก้าอี้ ๗๔. ข้าว ๑๐๔. คัด
๑๕. กระรอก ๔๕. เกาะ ๗๕. ขี่ ๑๐๕. คั่ว
๑๖. กลัว ๔๖. เกิด ๗๖. ขี้ ๑๐๖. ค้า
๑๗. กว่า ๔๗. เกี่ยว ๗๗. ขีด ๑๐๗. คาง
๑๘. กอด ๔๘. แก ๗๘. ขึ้น ๑๐๘. คำ
๑๙. ก่อน ๔๙. แก่ ๗๙. ขุด ๑๐๙. ค่ำ
๒๐. กะ ๕๐. แกง ๘๐. เข็ม ๑๑๐. คำนับ
๒๑. กะทิ ๕๑. แก้ว ๘๑. เขา (ส) ๑๑๑. คิด
๒๒. กะละมัง ๕๒. แกะ ๘๒. เข่า ๑๑๒. คิ้ว
๒๓. กัด ๕๓. ใกล้ ๘๓. เข้า ๑๑๓. คืน
๒๔. กัน ๕๔. ไก่ ๘๔. เขียง ๑๑๔. คือ
๒๕. กับ ๕๕. ไกล ๘๕. เขียน ๑๑๕. คุก
๒๖. กา ๕๖. ขน ๘๖. เขียว ๑๑๖. คุย
๒๗. กาง ๕๗. ขยะ ๘๗. แข็ง ๑๑๗. คู
๒๘. กางเกง ๕๘. ขวา ๘๘. แข่ง ๑๑๘. คู่
๒๙. กาแฟ ๕๙. ขอ ๘๙. แขน ๑๑๙. เค็ม
๓๐. กาย ๖๐. ของ ๙๐. ไข่ ๑๒๐. เคย

 

บัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

ที่ คำ ที่ คำ ที่ คำ ที่ คำ
๑๒๑. เคียว ๑๕๑. เจ็บ ๑๘๑. ชุด ๒๑๑. ดุ
๑๒๒. แค่ ๑๕๒. เจอ ๑๘๒. เช็ด ๒๑๒. ดู
๑๒๓. ใคร ๑๕๓. เจ้า ๑๘๓. เช้า ๒๑๓. เด็ก
๑๒๔. ฆ่า ๑๕๔. เจาะ ๑๘๔. เชิด ๒๑๔. เดิน
๑๒๕. งาน ๑๕๕. แจก ๑๘๕. เชื่อ ๒๑๕. เดียว
๑๒๖. งาม ๑๕๖. แจกัน ๑๘๖. เชือก ๒๑๖. เดี่ยว
๑๒๗. ง่าย ๑๕๗. ใจ ๑๘๗. ใช่ ๒๑๗. เดี๋ยว
๑๒๘. งู ๑๕๘. ใจดี ๑๘๘. ใช้ ๒๑๘. แดง
๑๒๙. เงาะ ๑๕๙. ฉัน (ส) ๑๘๙. ซน ๒๑๙. แดด
๑๓๐. เงิน ๑๖๐. ฉีด ๑๙๐. ซ่อน ๒๒๐. โดด
๑๓๑. เงือก ๑๖๑. ชก ๑๙๑. ซ้อน ๒๒๑. โดน
๑๓๒. จน ๑๖๒. ชน ๑๙๒. ซ่อม ๒๒๒. โดย
๑๓๓. จบ ๑๖๓. ชนะ ๑๙๓. ซอย ๒๒๓. ได้
๑๓๔. จม ๑๖๔. ชมพู่ ๑๙๔. ซัก ๒๒๔. ตก
๑๓๕. จอก (น้ำ) ๑๖๕. ชวน ๑๙๕. ซ้าย ๒๒๕. ตน
๑๓๖. จอด ๑๖๖. ช่วย ๑๙๖. ซิ ๒๒๖. ต้น
๑๓๗. จอบ ๑๖๗. ช้อน ๑๙๗. ซื้อ ๒๒๗. ต้ม
๑๓๘. จะ ๑๖๘. ชอบ ๑๙๘. ดม ๒๒๘. ต่อ
๑๓๙. จังหวะ ๑๖๙. ชะอม ๑๙๙. ด้วย ๒๒๙. ตอก
๑๔๐. จัด ๑๗๐. ชั่ง ๒๐๐. ดอก ๒๓๐. ต้อง
๑๔๑. จับ ๑๗๑. ชิ้น ๒๐๑. ดัง (ข) ๒๓๑. ตอน
๑๔๒. จาก ๑๗๒. ชั่ว ๒๐๒. ด่า ๒๓๒. ตอบ
๑๔๓. จ้าง ๑๗๓. ช่าง ๒๐๓. ดาว ๒๓๓. ต่อย
๑๔๔. จาน ๑๗๔. ช้าง ๒๐๔. ดำ (ข) ๒๓๔. ตะกร้า
๑๔๕. จำ ๑๗๕. ชาม ๒๐๕. ดิน ๒๓๕. ตะไคร้
๑๔๖. จำปี ๑๗๖. ชาย ๒๐๖. ดินสอ ๒๓๖. ตะปู
๑๔๗. จิ้งจอก ๑๗๗. ชาว ๒๐๗. ดี ๒๓๗. ตะวัน
๑๔๘. จิงโจ้ ๑๗๘. ชิงช้า ๒๐๘. ดึง ๒๓๘. ตัก
๑๔๙. จึง ๑๗๙. ชิ้น ๒๐๙. ดื่ม ๒๓๙. ตั้ง
๑๕๐. จืด ๑๘๐. ชื่อ ๒๑๐. ดื้อ ๒๔๐. ตัด

 

บัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

ที่ คำ ที่ คำ ที่ คำ ที่ คำ
๒๔๑. ตับ ๒๗๑. ถม ๓๐๑. ทับ ๓๓๑. นั่ง
๒๔๒. ตัว ๒๗๒. ถ้วย ๓๐๒. ทา ๓๓๒. นั่น
๒๔๓. ตา ๒๗๓. ถอด ๓๐๓. ทาง ๓๓๓. นั้น
๒๔๔. ตาก ๒๗๔. ถอน ๓๐๔. ทาน (กิน) ๓๓๔. นับ
๒๔๕. ต่าง ๒๗๕. ถอย ๓๐๕. ท่าน ๓๓๕. นา
๒๔๖. ตาม ๒๗๖. ถัง ๓๐๖. ทำ ๓๓๖. น่า
๒๔๗. ตาย ๒๗๗. ถั่ว ๓๐๗. ทำไม ๓๓๗. น้า
๒๔๘ ตำ ๒๗๘. ถ้า ๓๐๘. ทำเล ๓๓๘. นาง
๒๔๙. ติด ๒๗๙. ถาง ๓๐๙. ทิ้ง ๓๓๙. นาน
๒๕๐. ตี ๒๘๐. ถาด ๓๑๐. ที ๓๔๐. นาย
๒๕๑. ตีน ๒๘๑. ถ่าน ๓๑๑. ที่ ๓๔๑. นาฬิกา
๒๕๒. ตึก ๒๘๒. ถาม ๓๑๒. ทีวี ๓๔๒. นำ
๒๕๓. ตื่น ๒๘๓. ถีบ ๓๑๓. ทุก ๓๔๓. น้ำ
๒๕๔. ตุ่ม ๒๘๔. ถึง ๓๑๔. ทุเรียน ๓๔๔. นิด
๒๕๕. ตู้ ๒๘๕. ถือ ๓๑๕. เท ๓๔๕. นิทาน
๒๕๖. เต้น ๒๘๖. ถุง ๓๑๖. เท่า ๓๔๖. นิ่ม
๒๕๗. เต็ม ๒๘๗. ถู ๓๑๗. เท้า ๓๔๗. นิยาย
๒๕๘. เตะ ๒๘๘. ถูก ๓๑๘. เที่ยง ๓๔๘. นิ้ว
๒๕๙. เตา ๒๘๙. แถว ๓๑๙. เทียน ๓๔๙. นิสัย
๒๖๐. เต่า ๒๙๐. ไถ ๓๒๐. เที่ยว (ก) ๓๕๐. นี่
๒๖๑. เติม ๒๙๑. ท่วม ๓๒๑. แทน ๓๕๑. นี้
๒๖๒. เตียง ๒๙๒. ท่อ ๓๒๒. ไทย ๓๕๒. นึก
๒๖๓. แต่ ๒๙๓. ทอง ๓๒๓. เธอ ๓๕๓. นึ่ง
๒๖๔. แตงกวา ๒๙๔. ท้อง ๓๒๔. นก ๓๕๔. นุ่ง
๒๖๕. แตงโม ๒๙๕. ทอด ๓๒๕. นม ๓๕๕. เนื้อ
๒๖๖. แต่ง ๒๙๖. ทะนาน ๓๒๖. นอก ๓๕๖. แน่
๒๖๗. โต ๒๙๗. ทะเล ๓๒๗. น้อง ๓๕๗. โน้น
๒๖๘. โต๊ะ ๒๙๘. ทะเลาะ ๓๒๘. นอน ๓๕๘. ใน
๒๖๙. ใต้ ๒๙๙. ทั้ง ๓๒๙. น้อย ๓๕๙. บน
๒๗๐. ใต้ถุน ๓๐๐. ทัน ๓๓๐. นัก ๓๖๐. บวก

 

ข้อ 1-10 ข้อ 11-20   ข้อ 21-30   ข้อ 31-40 ข้อ 41-50 ข้อ 51-60  ข้อ 61-70 ข้อ 71-80 ข้อ 81-90 ข้อ 91-100