กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

วิชาเกษตร                       เรื่องเครื่องมือเกษตร                     จำนวน  5  ข้อ 


 แบบฝึกหัด

คำชี้แจง  :  จงกาเครื่องหมาย  x  ทับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกที่สุด

 1.  ข้อใดเป็นเครื่องมือเกษตรที่ใช้กับงานพืช

      ก  จอบ               ข  พลั่ว                 ค  เสียม              ง  ถังน้ำ

 2.  ข้อใดควรระมัดระวังให้มากที่สุด  เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายกับพืช 

      ก  การพรวนดิน              ข  การย่อยดิน               ค  การตักดิน                ง  การขุดหลุม

 3.  ข้อใดเป็นเครื่องมือเกษตรที่ใช้ในการย้ายต้นกล้า

     ก  ส้อมพรวน                  ข  ช้อนปลูก                 ค  เสียม                 ง  จอบ

 4.  เครื่องมือในข้อใดต้องทาน้ำมันเพื่อป้องกันสนิม

     ก  ปุ้งกี๋                ข  ถังน้ำ                  ค  บัวรดน้ำ                   ง  กรรไกรตัดกิ่ง

 5.  ข้อใดเป็นเครื่องมือเกษตรที่มีลักษณะการใช้งานคล้ายคลึงกันที่สุด

     ก  ส้อมพรวน - คราด               ข  คราด - จอบ               ค  เสียม - ช้อนปลูก                ง  ปุ้งกี๋ – พลั่ว

     เฉลยแบบฝึกหัด  หน้า  2  ?


     เฉลยแบบฝึกหัด

     1.  ง

                                               2.  ก                                          

     3.  ข

     4.  ง

                                                                                                                        5.  ค